Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro inzerci na cyrkl.cz

1. Úvod

 • 1.1. Společnost CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 303212 je provozovatelem internetového serveru cyrkl.cz (dále jen 'Provozovatel'), dostupného na internetové adrese (URL): http://www.cyrkl.cz (dále jen 'Server cyrkl.cz' nebo jen 'Server'), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen 'Inzeráty' nebo jednotlivě jen 'Inzerát') inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen 'Inzerenti' nebo jednotlivě jen 'Inzerent'), za níže uvedených podmínek (dále jen 'Podmínky').
 • 1.2. V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke společnosti CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 303212 spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Popis služby cyrkl.cz

Server je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje druhotných surovin Zájemcům o takové zboží a/nebo službu druhotné suroviny (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

3. Registrace Inzerenta

 • 3.1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
 • 3.2. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 4.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s principy fungování serveru cyrkl.cz a které jsou dostupná v příslušné (dále jen „Jak to funguje?“). Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují základní princip druhotné suroviny ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • 4.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky a příslušné právní předpisy.
 • 4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
 • 4.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami
 • 4.5. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.
 • 4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami.
 • 4.7. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené druhotné surovině, včetně popisu druhotné suroviny a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.
 • 4.8. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.
 • 4.9. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem a nebo Inzerát prostřednictvím kterého je nabízeno shodné zboží/služby za obdobných podmínek.
 • 4.10. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.
 • 4.11. Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách.
 • 4.12. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 30 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru či Mobilní aplikace, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta, a to po dobu dalších 30 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.
 • 4.13. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru a zároveň se nebude zobrazovat ani v administračním rozhraní Inzerenta.
 • 4.14. Přehled Inzerátů konkrétního Inzerenta se zobrazuje na internetové adrese, kterou je Inzerent po přihlášení do systému Serveru, pro své potřeby oprávněn upravit. Inzerent má právo internetovou adresu pro zobrazování přehledu Inzerátů Inzerenta upravit, a to 3krát za 24 hodin. Při překročení maximálního možného počtu změn internetové adresy s přehledem Inzerátů Inzerenta si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout internetovou adresu s přehledem Inzerátů Inzerenta změnit, popř. je Provozovatel oprávněn znemožnit Inzerentovi přístup na Server. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout úpravy adresy s přehledem Inzerátů, které kolidují s ochrannými známkami nebo se systémovými názvy Serveru.
 • 4.15. Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání Inzerátu.
 • 4.16. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát kdykoli odstranit.
 • 4.17. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce.
 • 4.18. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.
 • 4.19. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
 • 4.20. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
 • 4.21. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.
 • 4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Inzerátu na Serveru. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Inzerentem vložených verzálek.
 • 4.23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • 4.24. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.
 • 4.25. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

5. Závěrečná ustanovení

 • 5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na Serveru a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu dvou let na Server nepřihlásili.
 • 5.2. The Operator reserves the right to unilaterally change these Terms and Conditions to a reasonable extent, especially in the event of a change in legislation, technical change of the Service or services related to the Service or in the event of a change in operational, organizational or business processes at the Operator. The Provider shall notify the Advertiser through the Service Interface at least 7 days before the change takes effect. The advertiser has the right to refuse to change the Terms and to terminate the registration. If the User continues to use the services of the Server after the effective date of the change of the Terms, it is deemed to accept the change of the Terms.

These Terms and Conditions become valid and effective on February 17, 2019