Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky pre inzerciu na cyrkl.cz

1. Úvod

Spoločnosť CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. so sídlom Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn .: C 303212 je prevádzkovateľom internetového servera cyrkl.cz (ďalej len "Prevádzkovateľ"), dostupného na internetovej adrese (URL): http://www.cyrkl.cz (ďalej len "Server cyrkl.cz" alebo len "Server "), prostredníctvom ktorého sú zobrazované ponuky tovaru a / alebo služieb (ďalej tiež len" Inzeráty "alebo jednotlivo len" Inzerát ") inzerujúcich používateľov Servera (ďalej tiež len" Inzerenti "alebo jednotlivo len" Inzerent "), za nižšie uvedených podmienok ( ďalej len "Podmienky").
V prípadoch, keď je používateľ vo vzťahu k spoločnosti CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. so sídlom Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn .: C 303212 spotrebiteľom a vznikne spotrebiteľský spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže užívateľ v postavení spotrebiteľa podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, sídlom Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e -mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V týchto prípadoch môže tiež užívateľ, ktorý je v postavení spotrebiteľa, využiť platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou a je dostupná na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Popis služby cyrkl.cz

Server je zameraný na zobrazovanie jednotlivých inzerátov Inzerentov na účel ponuky a predaja druhotných surovín Záujemcom o takýto tovar a / alebo službu druhotné suroviny (ďalej len "Záujemca" či "Záujemcovia"), a umožňuje Záujemcom vyhľadávanie jednotlivých Inzerátov zverejnených na Serveri.

3. Registrácia Inzerenta

3.1. Inzeráty sú na Server oprávnení vkladať len registrovaní užívatelia Servera.
3.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie užívateľského účtu Inzerenta alebo osobných údajov Inzerenta treťou osobou, ak Inzerent oznámil svoj užívateľský účet a heslo tretej osobe alebo takej tretej osobe umožnil k týmto údajom prístup.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Inzerent je povinný vkladať na Server iba Inzeráty, ktoré sú v súlade s princípmi fungovania servera cyrkl.cz a ktoré sú dostupné v príslušnej (ďalej len "Ako to funguje?"). Prevádzkovateľ je oprávnený Inzeráty, ktoré nespĺňajú základný princíp druhotné suroviny zo Servera odstrániť, a to aj bez predchádzajúcej výzvy na nápravu a bez náhrady.
4.2. Za obsah Inzerátu zodpovedá Inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní Inzerátu dodržiavať tieto Podmienky a príslušné právne predpisy.
4.3. Inzerent zodpovedá za to, že obsahom Inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k Inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany Inzerenta nezodpovedá.
4.4. V prípade, že Inzerent pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie Inzerátu na Server Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenie Inzerátu na Serveri a k ​​spôsobom použitia v súlade s určením Servera a v súlade s týmito podmienkami.
4.5. Inzerent nesmie k Inzerátu pripojovať fotografie z Inzerátov iných predajcov originálne urobených na predávanom tovare.
4.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo Servera odstrániť fotografie, ktoré nespĺňajú pravidlá stanovené týmito Podmienkami.
4.7. Inzerent je v Inzerátu povinný uviesť úplné a pravdivé údaje o ponúkanej druhotné surovine, vrátane opisu druhotné suroviny a podmienok predaja tovaru / poskytnutia služby.
4.8. V jednom Inzerátu môže byť inzerovaný len jeden typ tovaru alebo služieb. Inzerent je oprávnený v jednom Inzerátu inzerovať ten istý typ tovaru alebo služieb vo viacerých exemplároch.
4.9. Inzerent nie je oprávnený vkladať na Server duplicitné Inzeráty. Duplicitným inzerátom sa rozumie Inzerát zhodný s iným inzerátov a alebo Inzerát prostredníctvom ktorého je ponúkané rovnaké tovary / služby za podobných podmienok.
4.10. Inzerent je v rozhraní pri vkladaní Inzerátu povinný vyplniť všetky položky označené ako povinné, najmä je povinný uviesť pravdivé údaje o svojej osobe, aktívny e-mailovú adresu a telefónne číslo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Inzeráty, ktoré neobsahujú kontaktné údaje Inzerenta alebo obsahujú kontaktné údaje Inzerenta nepravdivé alebo neaktuálne, zo Servera odstrániť bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmie prekročiť limity stanovené Serverom pri zadávaní Inzerátu.
4.11. Inzeráty na Serveri sú v základnej verzii neplatené. Inzerent má možnosť zaplatiť si zvýhodnenie Inzerátu na Serveri. Inzerát bude zvýhodnený spôsobom a za podmienok uvedených ďalej v týchto Podmienkach.

.12. Inzerentom vložený Inzerát je na Serveri zobrazovaný obmedzenú dobu a to 30 dní. Inzerent berie na vedomie, že uplynutím doby 30 dní odo dňa vloženie Inzerátu nebude Inzerát zobrazovaný na verejnej časti Serveri či Mobilné aplikácie, ale iba v administračnom rozhraní Inzerenta, a to po dobu ďalších 30 dní, s tým, že po uplynutí tejto doby bude Inzerát zo Serveru úplne odstránený.
4.13. Inzerentom zmazaný inzerát sa prestane zobrazovať na verejnej časti Servera a zároveň sa nebude zobrazovať ani v administračnom rozhraní Inzerenta.
4.14. Prehľad Inzerátov konkrétneho Inzerenta sa zobrazuje na internetovej adrese, ktorú je Inzerent po prihlásení do systému Serveru, pre svoje potreby oprávnený upraviť. Inzerent má právo internetovú adresu pre zobrazovanie prehľadu Inzerátov Inzerenta upraviť, a to 3krát za 24 hodín. Pri prekročení maximálneho možného počtu zmien internetové adresy s prehľadom Inzerátov Inzerenta si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť internetovú adresu s prehľadom Inzerátov Inzerenta zmeniť, popr. je Prevádzkovateľ oprávnený znemožniť Inzerenti za prístup na Server. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť úpravy adresy s prehľadom Inzerátov, ktoré kolidujú s ochrannými známkami alebo so systémovými názvy Servera.
4.15. Inzerent bude Záujemcom kontaktovaný prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zobrazovaný v detaile Inzerátu. Obsah kontaktného formulára Prevádzkovateľ odošle na emailovú adresu Inzerenta, uvedenú Inzerentom pri vkladaní Inzerátu. Po odoslaní kontaktného formulára Záujemca Inzerenti za prebieha všetka nasledujúce komunikácia výlučne medzi Inzerentom a Záujemcom. Záujemca má možnosť Inzerenta kontaktovať tiež priamo na telefónnom čísle uvedenom Inzerentom, ak Inzerent umožnil zobrazenie svojho telefónneho čísla pri vkladaní Inzerátu.
4.16. Inzerent je oprávnený ním vložený Inzerát kedykoľvek odstrániť.
4.17. Prevádzkovateľ sprostredkováva kontakt medzi Inzerentom a Záujemcom. Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu či pôvod ponúkaného tovaru a / alebo služby, ani za ich upotrebiteľnosť na účel, na ktoré sú určené. Vzťah medzi Inzerentom a Záujemcom sa riadi ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník. Zodpovednosť za dodávky, prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby a zaplatení tovaru a / alebo služby nesie plne Inzerent a Záujemca.
4.18. Prevádzkovateľ je oprávnený Inzeráty, ktoré podľa jeho uváženia nespĺňajú tieto podmienky, prerušiť alebo odstrániť, a to aj bez predchádzajúcej výzvy na nápravu a bez náhrady. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený kedykoľvek Inzerenta vyradiť zo systému a / alebo mu odoprieť prístup na Server, a to najmä z dôvodu porušenia niektorého z ustanovení týchto podmienok.
4.19. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek odstrániť Inzeráty, ak to vyžadujú zmeny na Serveri alebo oprávnené záujmy Prevádzkovateľa či ochrana práv tretích osôb; k takémuto odstránenie je Prevádzkovateľ oprávnený aj bez udania dôvodu.
4.20. Jednotlivé inzeráty môžu byť za účelom zobrazovania na Serveri zaraďované do rôznych skupín alebo kategórií podľa určenia Prevádzkovateľa. V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ ďalej oprávnený upraviť zobrazované údaje podľa svojho uváženia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob zobrazovania Inzerátov na Serveri, vrátane spôsobu ich triedenie a tento spôsob kedykoľvek zmeniť.
4.21. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na pridanie loga Serveri do fotografií pripojených Inzerentom k Inzerátu a zobrazovaných na Serveri.
4.22. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hľadiska pravopisných chýb a / alebo preklepov v texte pred zobrazením Inzerátu na Serveri. Gramatickú úpravou Inzerátu nepreberá Prevádzkovateľ zodpovednosť za pravdivosť údajov obsiahnutých v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávnený tovar predať a / alebo službu poskytnúť a že Záujemca je oprávnený tovar kúpiť alebo službu prijať. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť veľkosť Inzerentom vložených verzálek.
4.23. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať, či Inzeráty zverejňované na Serveri nie sú duplicitné. Prevádzkovateľ je oprávnený duplicitné Inzeráty zo Servera odstrániť, a to aj bez predchádzajúcej výzvy na nápravu a bez náhrady.
4.24. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo u novo registrovaných Inzerentov overiť platnosť Inzerentov zadaného telefónneho čísla a emailu prostredníctvom overovací sms a / alebo overovacieho emailu. V prípade, že Inzerent zadá k Inzerátu telefónne číslo alebo email, ktorý nie je Prevádzkovateľom overený, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo Inzerát nezverejniť do doby, než bude telefónne číslo alebo e-mailové adresy overená zo strany Prevádzkovateľa.
4.25. Hoci Prevádzkovateľ používa moderné technológie, neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému Serveru. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenie služieb v dôsledku technických problémov, najmä zodpovednosť za ujmu, ktorá môže inzerentov alebo Záujemcovia vzniknúť v dôsledku úplnej alebo čiastočnej nefunkčnosti systému Serveru, prípadne straty dát umiestnených v systéme Serveru.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odoprieť Inzerenti za prístup k jeho účtu na Serveri a zároveň vymazať celú históriu Inzerátov Inzerentov, ktorí sa po dobu dvoch rokov na Server neprihlásili.
5.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v primeranom rozsahu jednostranne tieto Podmienky zmeniť, najmä pri zmene legislatívy, technickej zmene Služby či služieb súvisiacich so Službou alebo v prípade zmeny prevádzkových, organizačných či obchodných procesov u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ oznámi zmenu Inzerenti za prostredníctvom rozhrania služby minimálne 7 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Inzerent má právo odmietnuť zmenu Podmienok a ukončiť registráciu. Ak Používateľ užíva po účinnosti zmeny Podmienok aj naďalej služby Serveru, má sa zato, že prijíma tým zmenu Podmienok.

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 17. 2. 2019

 

Cyrkl v médiách