Téma ekológie je pre mladé generácie prioritou, spoločnosti musia prijímať dôveryhodné klimatické záväzky

26. 8 .2021, Natálie Hrabánková, Deloitte Legal

Riešenie klimatických zmien a ochrana životného prostredia zostáva pre mladé generácie prioritou. Tento trend vyvíja tlak na spoločnosti, aby prijali udržateľné riešenia. Nie vždy je však jasné, kto by mal vo firmách viesť zelenú transformáciu - jedným z favoritov je prekvapivo právne oddelenie. Transformácia však nie je jednoduchá a musíte vedieť, ako stanoviť dôveryhodné záväzky v oblasti klímy, a nezostať len pri "greenwashingu". Jednou z ciest je lepšia spolupráca a vzájomná podpora medzi jednotlivými sektormi a spoločnosťami.

Pre mileniálov a generáciu Z je ochrana životného prostredia prioritou

Prieskum spoločnosti Deloitte medzi mileniálmi a príslušníkmi generácie Z 2021 ukázal, že aj napriek pandémii zostávajú environmentálne otázky pre mladšie generácie prioritou. Ochrana životného prostredia je pre mladšie generácie trvalo najzaujímavejšou oblasťou, pričom takmer tretina z nich zmenila svoje spotrebiteľské správanie v prospech spoločností s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Zároveň sa 60 % mladých ľudí obáva, že po skončení pandémie prestanú spoločnosti venovať pozornosť vplyvu na životné prostredie. Spoločnosti si musia uvedomiť, že nastupujúca generácia zákazníkov, zamestnancov a osôb s rozhodovacími právomocami považuje ochranu životného prostredia za kľúčový aspekt svojho života. Na túto zmenu musia spoločnosti reagovať, inak ich čaká ťažká budúcnosť.

Interní právnici v centre podnikovej udržateľnosti

Z nedávneho prieskumu spoločnosti Deloitte s názvom Úloha vedúceho právneho oddelenia pri riešení otázok ESG vyplýva, že druhým najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim lojalitu zákazníkov k značke je jej prístup k aktuálnym trendom v oblasti udržateľnosti. Environmentálne, sociálne a riadiace otázky (ESG), resp. ich zohľadnenie v podnikových plánoch, sa odrážajú nielen v sympatiách zákazníkov, ale aj vo finančných výsledkoch spoločnosti a dokonca aj v personálnej oblasti, najmä v otázkach týkajúcich sa ľudských zdrojov a náboru zamestnancov.

Nie každá spoločnosť však disponuje špecializovaným oddelením ESG, a preto rastie význam interných právnych oddelení, ktoré často majú zodpovednosť za ESG. Táto oblasť typicky súvisí s dodržiavaním predpisov, riadením rizík tretích strán a reguláciou, teda s tradičnými oblasťami právneho oddelenia. Do budúcnosti môžeme očakávať, že tento trend bude narastať a že interní právnici budú musieť prevziať zodpovednosť aj za udržateľnosť.

Ako nastaviť dôveryhodné klimatické záväzky

S narastajúcim tlakom na firmy, aby prijali progresívne opatrenia v súvislosti s klimatickou krízou, rastie aj ich zodpovednosť pri plnení svojich záväzkov. Nemajú ho však len voči svojmu manažmentu, ale aj voči ostatným zainteresovaným stranám, najmä zamestnancom, akcionárom či zákazníkom. Tí sú často opatrní, dokonca skeptickí, pokiaľ ide o značky, ktoré zaručujú ekologické a udržateľné postupy. Najmä spotrebitelia môžu mať niekedy problém rozoznať, ktorý výrobca skutočne dodržiava záväzky, ktoré verejne deklaruje.

Nedostatok dôvery spôsobený neautentickým správaním spoločností vedie k strate záujmu potenciálnych zákazníkov, ako aj k možnému nezáujmu investorov, nespokojnosti zamestnancov a celkovému finančnému krachu. Investori sú kľúčom k výberu správnych prostriedkov, pretože môžu pomôcť zabezpečiť autentickosť komunikácie. Ako to možno dosiahnuť, načrtáva naša mapa k lepším záväzkom v oblasti zmierňovania klimatických zmien - v prvom rade je dôležité stanoviť základy a zaviazať sa k stanovenému plánu, následne vytvoriť transparentné a dôveryhodné vedenie, ktoré bude dohliadať na dodržiavanie záväzkov, a v neposlednom rade realizovať účinnú stratégiu so zameraním na dosiahnutie stanovených cieľov.

Čo potrebuje vedieť každý líder v oblasti udržateľnej transformácie?

Nasledujúce desaťročie je pre vývoj súčasnej klimatickej krízy kľúčové a tlak na spoločnosti, ktoré môžu významne prispieť k zmene, neustále rastie. Spoločnosti preto budú musieť svoje rozhodnutia, ktoré budú mať v nasledujúcich desiatich rokoch zásadný vplyv na klimatickú situáciu, prijímať s rozvahou a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. Podľa vedenia hnutia za pozitívny vývoj klimatickej krízy je v tejto situácii dôležité neprehliadnuť nasledujúce atribúty:

  • Firmy sa musia zamerať najmä na pohľad do blízkej budúcnosti, z ktorého je možné zistiť, kam smerujú súčasné trendy a aké dôsledky bude mať ich nedodržanie.
  • Ďalej je potrebné pozrieť sa dovnútra, preskúmať vnútorné fungovanie spoločnosti a zvážiť súčasné postupy a stratégie a prípadne ich prispôsobiť požiadavkám na zmiernenie klimatickej krízy.
  • V poslednom kroku sa spoločnosti musia poobzerať okolo seba a identifikovať možnosti, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť ekologicky bezpečnejšiu budúcnosť.

Riešenie klimatických zmien závisí od spolupráce medzi sektormi a spoločnosťami

Ako môže vedenie podniku viesť organizáciu a celé odvetvie k väčšej udržateľnosti? Efektívnym riešením je systémový prístup. S rastúcimi obavami o životné prostredie sa veľké spoločnosti začali orientovať na nízkouhlíkovú budúcnosť a tento cieľ sa zaradil medzi ich priority. Spoločnosti sa preto snažia prispôsobiť svoju agendu súčasným trendom a požiadavkám v oblasti udržateľnosti, ale väčšina z nich tak robí len po vlastnej osi. Podobne aj mnohé vládne organizácie sa snažia pristupovať k ekologickým praktikám len pre seba.

Za skutočný potenciál ovplyvniť klimatickú krízu sa však považuje spolupráca medzi podnikmi. Preto je potrebné vytvoriť jednotný systém s jasnými pravidlami, ktorý by sa dal spojiť a zabezpečiť hladkú spoluprácu v záujme ochrany životného prostredia. Mali by sa zapojiť nielen samotné podniky, ktoré by inak mohli predstavovať riziko pre rozvoj udržateľnosti, ale aj vládne organizácie a technologické odvetvia, ktoré môžu vytvoriť jasné údaje, štruktúru a riešenia.

Kľúčovými prvkami komplexnej spolupráce v rámci vyššie uvedených oblastí sú zníženie nadmerného používania majetku, zníženie produkcie odpadu, oprava poškodených predmetov namiesto ich okamžitej likvidácie a riadne preverenie vhodnosti majetku na daný účel pred jeho (potenciálne zbytočným) nadobudnutím. Nízkouhlíková budúcnosť preto neleží len na pleciach chemických tovární, ale spočíva v spolupráci všetkých priemyselných odvetví.

‐ Natálie Hrabánková, Deloitte Legal

Cyrkl v médiách