Prichádza novela zákona o odpadoch. Ako ovplyvní podnikanie na Slovensku?

24. 8 .2021, Mgr. Samuel Skokňa, CEO Envirolegal

Slovenský parlament schválil ďalšie zmeny zákona o odpadoch, ktoré sa dotknú ako firiem, tak aj obcí a zberových spoločností. Novela má byť platná od 15.10.2021. Čo obsahuje a ako ovplyvní podnikanie na Slovensku?

Zmeny pre firmy - rušenie súhlasov

Súhlas na zhromažďovanie/skladovanie odpadov dlhšie ako 1 rok pred zneškodnením, 3 roky pred zhodnotením

  • Doposiaľ platilo to, že ak ste chceli odpady zhromažďovať viac ako 1 rok pred zneškodnením alebo 3 roky pred zhodnotením, museli ste požiadať úrad o súhlas.
  • Po novom sa tento súhlas ruší, čo pre firmy znamená, že odpady, ktoré budú zneškodnené je potrebné vyviesť do jedného roka od vzniku a odpady, ktoré budú zhodnotené do troch rokov od vzniku. Dlhšie skladovanie už nebude možné.

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje viac ako 1 tonu nebezpečného odpadu ročne

 NAJČASTEJŠÍ SÚHLAS

  • Aktuálne vydané súhlasy na základe § 97 ods. 1 pís. g) stratia po 15.10. 2021 platnosť

Poznámka autora: Všetkým týmto súhlasom, ktoré sa v roku 2016 vybavovali, v priebehu uplynulých mesiacov skončila platnosť. To znamená, že súhlasy sa vo firmách predlžovali i, úrady sa zahltili na pol roka prácou a následne to bolo zrušené.

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom  - §97 ods. 1 pís. f)

  • Nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane jeho prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečného odpadu alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.
  • Súhlas na nakladanie s odpadom s obsahom azbestu ostáva v platnosti do doby, na ktorú bol vydaný

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom nahradí registrácia v zmysle § 98.

Odosielanie sprievodných listov nebezpečného odpadu (SLNO)

Z § 26 ods 2b) zákona o odpadoch sa vypúšťa text za ; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úrad.

Od 15.10. 2021 sa budú kópie SLNO odosielať na Okresný úrad v mieste nakládky a Okresný úrad v mieste vykládky. Pravdepodobne sa zmení aj vzor tlačiva a vypisovanie SLNO. Ale to upresní až nová vykonávacia vyhláška.

Zmeny pre zberové spoločnosti 

 Hierarchia odpadového hospodárstva - § 6 zákona

  • Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadov po dotriedení, ktoré sa dajú materiálovo zhodnotiť.

Spoločnosti, ktoré vykonávajú triedený zber odpadov v obciach a mestách, budú povinné ponúknuť tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise (upraví vyhláška) na materiálové zhodnotenie príslušným zariadeniam. Ak tieto zariadenia odmietnu dané odpady spracovať, napr. pre ich nedostatočnú kvalitu na vstupe, odpad môže byť energeticky zhodnotený.

Nová ohlasovacia povinnosť pre zberové spoločnosti - § 16 zákona

Ten, kto vykonáva zber komunálnych odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, bude povinný zasielať ministerstvu údaje v ustanovenom rozsahu, a to najneskôr do 31.7. príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Zmeny v rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

Odoslanie výpovede pri zmene organizácie zodpovednosti výrobcu (OZV):

FIRMY sú povinné doručiť do 20. augusta v tom roku v ktorom sa končí zmluvný vzťah (uzatvorenie minimálne na 2 roky).

OBCE sú povinné doručiť do 30. septembra v tom roku v ktorom sa končí zmluvný vzťah (uzatvorenie minimálne na 2 roky).

Zmeny pre obce 

Zverejňovanie výkazu za komunálne odpady na svojom webe  - §81 ods. 7 písm. j)

Nová povinnosť obcí zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade v rozsahu štatistického zisťovania podľa predpisu 109 a) za predchádzajúci kalendárny rok do 31. mája príslušného roka. 

Aktuálne sa výkaz zasiela na:

-   príslušný okresný úrad

-   organizácii zodpovednosti výrobcu

-   štatistický úrad SR

-   ministerstvo životného prostredia

Ako Vám môže pomôcť Environmentálny poradca? 

Environmentálny manažment sa stáva neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Zatiaľ čo veľké koncerny predstavujú komplexné interné oddelenia, pre menšie firmy je lacnejšou variantou externý poradca.

Environmentálne predpisy sa týkajú naozaj každého podniku na Slovensku, pričom sledovanie a výklad neustále sa sprísňujúcej legislatívy a jej časté zmeny si vyžadujú istú odbornosť. Nesprávne nakladanie s odpadom (zaobchádzanie, skladovanie a likvidácia) je totiž finančne náročné a prípadné porušovanie predpisov môže vyústiť nie len sankciami, ale spôsobuje taktiež zbytočnú záťaž pre životné prostredie.

Ako príklad môžeme uviesť skladovanie odpadových olejov v IBC nádobách neuložených na záchytnej vani, kedy hrozí havarijný únik. Obdobným príkladom je aj skladovanie odpadových olejov v nezastrešenom priestore v otvorených nádobách. Zrážková voda nielenže zbytočne navyšuje hmotnosť odpadu a tým predražuje jeho likvidáciu, ale odpad aj znehodnocuje, pretože olej sa nebude dať regenerovať a použiť na výrobu druhotných výrobkov napr. mazív pre jeho nadmerný obsah vody. Takto sa tvorí potreba neustáleho čerpania prírodných zdrojov.

A práve čerpanie prírodných zdrojov je možné eliminovať vhodnými opatreniami a návrhmi, ktoré sú v kompetenciách skúsených environmentálnych poradcov. V Cyrkl - digitálnom odpadovom trhovisku sme s cieľom zamedziť podobnému plytvaniu predstavili Cirkulárne odpadové skeny v troch variantoch, podľa množstva vyprodukovaného odpadu. Odpadoví experti vedia identifikovať potenciál materiálov a posúdiť možnosti ich ďalšieho využitia respektíve spracovania, či zabezpečiť výhodné spolupráce s odberateľmi. 

Dlhodobá spolupráca so skúseným externým poradcom pôsobí aj ako prevencia. Poradca Vás upozorní na neustále sa meniace právne predpisy, zabezpečí potrebné povolenia pre Vašu podnikateľskú činnosť a budú za Vás plniť všetky zákonné povinnosti, ktoré máte mesačne plniť. Jedna zo spoločností, ktorá tieto služby poskytuje je aj Envirolegal

Environmentálny manažment je nesmierne dôležitý a spoločnosti ako je evirolegal prinášajú firmám istotu, že ich odpadové hospodárstvo bude v rámci legislatívy aj praxe v poriadku. Kvalitné služby s individuálnym prístupom sú v prípade spoločnosti envirolegal samozrejmosťou,“ zhodnotila Lucia Škulcová, odpadová expertka Cyrkl.

Dôkazom, že sa tohto hesla pevne držia, sú ich spokojní klienti a úspešné projekty. Základom je, aby klient ušetril na nákladoch za odpady z lepšieho obchodovania, znížil ich produkciu a zároveň si splnil všetky zákonné povinnosti bez toho, aby musel sledovať aktuálnu legislatívu.

‐ Mgr. Samuel Skokňa, CEO Envirolegal

Cyrkl v médiách