Ako na jedinečné zhodnocovanie nebezpečných odpadov z chemických čistiarní a strojárskych prevádzok

22. 2 .2021, Roman Gdovjak, Simona Gavalcová

Rozpúšťadlá sú konečné zdroje, ktoré sa po použití často likvidujú ako nebezpečný odpad. Výnimkou nie je ani perchloretylén, ktorého čistiace účinky sú využívané pri chemickom čistení ako aj v strojárskom priemysle.

Jednou z hlavných priorít spoločnosti VegaTop s.r.o. sa preto stalo zhodnocovanie nebezpečného odpadu s cieľom znížiť negatívny dopad na životné prostredie. Na Slovensku ešte neexistovalo riešenie, zvolili preto inovatívny prístup.

Perchlóretylén ako médium pre chemické čistenie

Chemické čistiarne sa vo svojich prevádzkach stretávajú so širokou škálou textílií a rôznymi druhmi znečistení. Pritom platí, že pri ich odstraňovaní dbajú na inštrukcie na priloženom štítku. Odevy, ktoré nie sú vhodné na pranie vo vode, sú najčastejšie zaradené na chemické čistenie. Táto alternatíva využíva ako médium práve perchlóretylén.

Vďaka svojej odmasťovacej schopnosti táto látka rozpúšťa nečistoty, ktoré zostávajú v rozpúšťadle. Po určitom množstve čistiacich cyklov je však nutné perchlóretylén vymeniť a znečistený perchlór destilovať. 100 percentná čistota látky však už v chemickom čistiacom stroji nie je dosiahnuteľná.

Perchlóretylén je zaradený medzi nebezpečne odpady a doterajšie metódy jeho likvidácie boli preto veľmi zaťažujúce pre životné prostredie. 

”Na Slovensku sme nemohli nájsť partnera, ktorý by bol schopný perchlóretylén spracovať iným spôsobom. V zahraničí však také firmy existujú, napríklad aj nemecká firma Richard Geiss GmbH,” povedal konateľ spoločnosti VegaTop s.r.o, Jozef Zabák. Spoločnosť má ako jediná na Slovensku povolenie z MŽP na vývoz nebezpečného odpadu do Nemecka za účelom jeho zhodnotenia.

VegaTop s.r.o.

Spoločnosť VegaTop s.r.o pôsobí na slovenskom trhu v oblasti priemyselného prania a chemického čistenia už od roku 2006. Najskôr ako distribútor pracích prostriedkov, postupne však rozšírila svoje pole pôsobnosti a jej prioritou sa stalo hľadanie komplexných riešení pre práčovne a chemické čistiarne. Dnes ponúka individuálne riešenia, nielen pre čistiarne, ale aj strojárske spoločnosti, zamerané na efektivitu procesov, úsporu nákladov a optimalizáciu kvality poskytovania služieb.

“Znečistený perchlóretylén v zariadení firmy GEISS prechádza niekoľkými destiláciami. Oddelí sa tuhý odpad, ktorý vznikne v procese chemického čistenia, ten sa následne spaľuje v rotačnej peci a zostáva 100% čistý perchlór pripravený na opätovné použitie,” dodal Jozef Zabák.

Tento proces prináša výrazné ekonomické benefity, vďaka úspore nákladov na likvidáciu nebezpečného odpadu. Tie ekologické sú však ešte väčším prínosom. Cieľom zhodnocovania tohto nebezpečného odpadu je totiž získať z použitých zdrojov čo najväčší podiel rozpúšťadla a vrátiť ho na opätovné použitie na trh. Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu spoločnosť VegaTop výrazne prispieva k udržateľnosti zdrojov v čistiarenskom ako aj strojárskom priemysle.

‐ Roman Gdovjak, Simona Gavalcová

Cyrkl v médiách