Polityka prywatności

Politica sulla riservatezza

E.

Regolamenti di base

Amministratore degli interessati, di cui all'art. 4 (7) del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali persone e alla libera circolazione di tali dati (di seguito denominato come "RODO"), la piattaforma "KL" " ).
Contatta il responsabile delle informazioni: cyril.klepek@cyrkl.cz
Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative o identificabili per l'identificazione di una persona fisica; możliwa a zidentyfikowania persona fizyczna un fizyczna persona che può zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie a konkretnego identyfikatora, takiego come imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informazioni di localizzazione, identyfikator Sieci lub uno lub więcej particolare fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psicologica, difficoltà economiche, culturali o sociali di quella persona fisica.
L'amministratore non ha designato un ispettore della protezione dei dati.


II.

Prodotti e categorie di dati personali trattati

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku twojego zamówienia.
Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.


III.

Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. (b) RODO;
uzasadniony interes administratora w świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania komunikatów handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); f) PKBR,
Zgoda na przetwarzanie dla celów świadczenia marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania wiadomości handlowych i biuletyny), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) PKBR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 Sb., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, w przypadku gdy istnieje żadne towary lub usługi zamawiania.
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; Podczas zamawiania wymagane dane osobowe, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), dostarczanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej przez administratora do wykonania,
wysyłania wiadomości handlowych i wykonywania innych działań marketingowych.
Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.


IV.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe
czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a administratorem i zastrzeżeniach stosunków umownych (przez okres 15 lat od ustania stosunku umownego).
przez maksymalnie 10 lat do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.


V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby
zaangażowany w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,
świadczenie usług w zakresie obsługi cyrkl.cz i innych usług związanych z operacją,
świadczenie usług marketingowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.


VI.

Twoje prawa

Zgodnie z warunkami określonymi w PKBR ciebie
prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 PKBR,
prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO; oraz
prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO.
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określonego w art. III niniejszego dokumentu.
Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.


VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.


VIII

Przepisy końcowe

Inviando un ordine dal modulo d'ordine online, dichiari di accettare i requisiti di legalità e li accetti nella loro interezza.
Puoi visualizzare questi termini registrandoti con un modulo online. Verificando che conoscano di essere a conoscenza delle condizioni e che accetti l'intero anno.
L'amministratore ha il diritto di modificare queste condizioni. Pubblica una nuova versione dell'Informativa sulla privacy sul proprio sito Web e invierà solo una nuova versione di questi Termini al tuo indirizzo e-mail, che invierai all'amministratore.


Termini e condizioni in arrivo il 17 febbraio 2019.

Cyrkl w mediach