Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

E.

Alapvető elrendezés

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének (7) bekezdésében említett adatkezelő a CYRKL Source Platform, s.r.o. ("Adatkezelő").
A Rendszergazda elérhetőségei: cyril.klepek@cyrkl.cz
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó valamennyi információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy e természetes személy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára való hivatkozással.
Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat, illetve azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket az Ön megrendelésének eredményeként az Adatkezelő kapott.
Az ügyintéző feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka a következő
az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése az Art. (GDPR b) pontja alapján;
az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen üzletszerzéshez (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldése); f) pont;
Az Ön hozzájárulása a GDPR a) cikke szerinti közvetlen marketing (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldése) célú feldolgozáshoz a 480/2004 sz. törvény az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben, áruk vagy szolgáltatások megrendelésének hiányában.
A személyes adatok feldolgozásának célja:
az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendelés esetén a megrendelés sikeres feldolgozásához személyes adatokra van szükség (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése, vagy
üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
A GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyedi döntéshozatalra nem kerül sor.

IV.

Adatmegőrzési időszak

Az ügyintéző a személyes adatokat megőrzi
az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
legfeljebb 10 évig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulást vissza nem vonják.
A személyes adatok megőrzési időszakának lejártát követően az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatok címzettjei (az ügyintéző alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei a következők
akik részt vesznek az áruk/szolgáltatások/fizetések szerződés szerinti teljesítésében,
a cyrkl.cz működtetéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása és a működtetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások,
marketingszolgáltatások nyújtása.
Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat harmadik országba (nem uniós országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai / felhőszolgáltatók.

VI.

Az Ön jogai

A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Önnek jogai vannak
a GDPR 15. cikke alapján joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez,
a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.
a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.
a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján.
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az ügyintéző III. cikkben meghatározott címére vagy e-mail címére küldött levélben.
Önnek joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy a személyes adatok védelméhez való joga sérült.

VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
Az Adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adatok és a papír alapú személyes adattárak biztonsága érdekében.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII.

Záró rendelkezések

Az online megrendelőlapon történő megrendelés leadásával Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi feltételeket, és azokat teljes egészében elfogadja.
Ön az online űrlapon keresztül történő beleegyezésének ellenőrzésével elfogadja ezeket a feltételeket. A hozzájárulás megjelölésével Ön elismeri, hogy elolvasta és elfogadja az adatvédelmi feltételeket.
A Rendszergazda jogosult ezeket a feltételeket módosítani. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi Önnek az Ön által a rendszergazdának megadott e-mail címre.


Ezek a feltételek 2019. február 17-én lépnek hatályba.Cyrkl a médiában