Image principale de l'offre Extrudeuse monovis pour le recyclage du PET
Vente

Extrudeuse monovis pour le recyclage du PET

La regranulation d'un flocon de PET lavé nécessite l'utilisation de procédés et de solutions précisément définis et dédiés à ce matériau. En raison de l'hygroscopicité élevée du matériau, le séchage des flocons est nécessaire avant la regranulation. Dans nos lignes de la série CT, nous installons un séchoir à plaques, conçu pour sécher les flocons de PET immédiatement avant de les envoyer au système de plastification. Pour assurer la plus grande transparence possible du matériau après le processus de granulation, il est nécessaire de prévoir un système de dégazage sous vide très efficace. Un système de dégazage sous vide adapté de manière appropriée aux performances de la machine garantit que le processus de cristallisation se déroule pleinement, ce qui aboutit finalement à un matériau final de très haute qualité. Avec de nombreuses années d'expérience dans la conception de machines de granulation PET, nous proposons à chaque fois à nos clients un système de dégazage sous vide soigneusement sélectionné. La solution sur laquelle nous attirons particulièrement votre attention est le système sans entretien d'alimentation du fil jusqu'au granulateur. Dans les lignes où la coupe s'effectue « sur le fil », la rupture des fils est la plus gênante. Avec l'alimentation traditionnelle des fils aux bains de refroidissement, la présence et l'attention constante d'au moins un opérateur est nécessaire. Grâce au système d'alimentation en fil que nous utilisons à travers le jet d'eau et un granulateur spécialement conçu, l'attention de l'opérateur se résume au contrôle des paramètres de la machine et du processus. La machine peut être supervisée même depuis une autre pièce, à condition qu'il existe un système d'affichage des paramètres via le module WLAN ou GSM. Une telle solution réduit considérablement les coûts liés aux employés, car même avec plusieurs machines fonctionnant en même temps, un seul employé suffit pour les faire fonctionner. Nos machines sont équipées de composants électriques qui répondent aux normes européennes les plus élevées d'entreprises telles que Siemens, ABB, Delata et Omron. Cela signifie qu'après la période de garantie, nos clients n'ont aucun problème à acheter des pièces de rechange, si elles sont nécessaires. Nous équipons également nos machines de modules GSM, qui permettent souvent l'analyse et la résolution de problèmes à distance sans qu'il soit nécessaire de générer des coûts liés à une visite de service. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions. Nous sommes en mesure de livrer les machines n'importe où dans le monde. Veuillez visiter notre site Web : http://argusmaszyny.pl Nous vous invitons à voir la machine en fonctionnement : https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Visitez notre chaîne YOUTUBE : https://www.youtube. com / channel / UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ / videos Visitez notre page Facebook : https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Visitez Instagram : https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o. o. ul. Soldats de la 1ère division de l'armée polonaise 98, 84-230 Rumia, Pologne

Wytłaczarka jednoślimakowa do recyklingu PET
Regranulacja umytego płatka PET wymaga zastosowania ściśle sprecyzowanych procesów i rozwiązań dedykowanych dla tego materiału. Ze względu na wysoką higroskopijność materiału przed regranulacją wymagane jest suszenie płatka. W naszych liniach z serii CT instalujemy suszarkę talerzową, która ma za zadanie dosuszyć płatek PET bezpośrednio przed podaniem go do układu uplastyczniającego. Aby zapewnić jak największą transparentność materiału po procesie granulacji niezbędne jest zapewnienie bardzo wydajnego układu odgazowania próżniowego. Odpowiednio dobrany do wydajności maszyny układ odgazowania próżniowego sprawia, iż proces krystalizacji zachodzi w pełni co skutkuje finalnie bardzo wysokojakościowym materiałem końcowym. Posiadając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn do regranulacji PET każdorazowo zapewniamy Klientom starannie dobrany system odgazowania próżniowego. Rozwiązaniem, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę w sposób szczególny jest bezobsługowy system podawania nitki do granulatora. W liniach, w których cięcie odbywa się „na nitce” najbardziej dokuczliwe jest zrywanie się nitek. Przy tradycyjnym podawaniu nitek do wanien chłodzących niezbędna jest stała obecność i uwaga przynajmniej jednego operatora. Dzięki zastosowanemu przez nas systemowi podawania nitki przez prąd wody oraz specjalnie zaprojektowanemu granulatorowi uwaga operatora sprowadza się do kontroli parametrów maszyny i procesu. Maszyna może być nadzorowana nawet z innego pomieszczenia jeżeli tylko zapewniony jest system wyświetlania parametrów poprzez sieć WLAN lub moduł GSM. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu obniża koszty związane z pracownikami, gdyż nawet przy kilku pracujących jednocześnie maszynach do ich obsługi wystarczy jeden pracownik. Nasze maszyny wyposażone są w elementy elektryczne odpowiadające najwyższym standardom europejskim takich firm jak Siemens, ABB, Delata czy Omron. Sprawia to, że po okresie gwarancyjnym nasi klienci nie mają żadnego problemu w zakupie części zamiennych, jeżeli takie są potrzebne. Wyposażamy również nasze maszyny w moduły GSM, które niejednokrotnie pozwalają na zdalną analizę i rozwiązanie problemu bez konieczności generowania kosztów związanych z wizytą serwisu. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny jesteśmy w stanie dostarczyć do każdej lokalizacji na świcie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://argusmaszyny.pl Zapraszamy do obejrzenia maszyny podczas pracy: https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ/videos Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o.o. ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 98, 84-230 Rumia, Polska
Quantité 1,00 pcs
Prix À négocier

Transport

Publié le 25.11.2021
Nombre de vues 239
Partager
Pour afficher vos contacts, vous devez vous connecter