Main image of the offer Single screw extruder with agglomerator
Sale

Single screw extruder with agglomerator

The single granulation line for plastics with a single agglomerator (with one extruder) is used to process clean, post-production materials. In the standard configuration of the line, the processed material is transported to the agglomerator by a belt conveyor, the optional method of feeding the film is the system of unwinding it from the roll. The motor drive of the belt feeder and the film unwinding device are synchronized and controlled by an inverter. The speed of the conveyor belt and the film extraction is fully automatic depending on the degree of filling the compactor. On the conveyor belt, we can install a metal detector that will automatically stop the conveyor belt and signal the detection of metal elements. If there is a need to modify the input material, we equip the line with the necessary dosing feeders: gravimetric or volumetric. Our single-screw extruder ensures proper homogenization of the material and its degassing. In the case of more damp material, we offer our clients double vacuum degassing, of course, equipped with a cleanout. We attach great importance to the element of the machine, which are cleaning screens. An important issue at the stage of technical arrangements is to familiarize our experts with the type of material, its degree of soiling, humidity, etc. Depending on the assessment of the input material, we can offer the customer plate screens of various diameters, piston screens and the increasingly popular self-cleaning screens. The high quality of the materials used for the screw and cylinder as well as the rest of the components allows for uninterrupted operation for a very long period of time. Our lines are equipped with material drying systems and, depending on the type of material, we offer a centrifuge or a vibrating sieve. An additional component for drying the material is the blowing system for transporting the material to the buffer silo. The type of head and the method of cutting are selected depending on the MFI value of the material, and, if it is necessary to use fillers, on their properties. We use a water ring, water ring and air cutting system in our machines. In our machines, we use touch panels with Siemens software (SMART series). The installed GSM WiFi module allows our service to connect directly to the machine and diagnose the problem on-line. In many cases, this allows the fault to be rectified without cost and in a very short time. The equipment of the control cabinet consists of elements from well-known manufacturers from global brands such as Siemens, ABB, OMRON, Schneider. This provides our customers with easy access to spare parts after the warranty period. High-class electrical components also ensure the efficient operation of machine protection systems against electrical overload, excessive pressure in the plasticizing system or too large temperature differences of the system from the set value. Please do not hesitate to contact us. We are happy to answer any questions you may have. We deliver machines to every location in the world.We invite you to watch films about the machine's operation: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www.youtube .com / watch? v = LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Visit our YOUTUBE channel: https: // www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Visit our Facebook page: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Visit Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Visit our site : https://argusmaszyny.pl/

Translated Show original
Wytłaczarka jednoślimakowa z aglomeratorem
Linia do regranulacji tworzyw sztucznych z aglomeratorem pojedyncza (z jednym ekstruderem), służy do przetwarzania materiałów czystych, poprodukcyjnych. W standardowej konfiguracji linii, przetwarzany materiał transportowany jest do aglomeratora podajnikiem taśmowym, opcjonalną metodą podawania folii jest system odwijania jej z rolki. Napęd silnikowy podajnika taśmowego i urządzenia odwijającego folię z rolki są zsynchronizowane i sterowane za pomocą falownika. Prędkość posuwu taśmy podajnika i odciągu folii jest w pełni automatyczna w zależności od stopnia wypełnienia kompaktora. Na podajniku taśmowym możemy zainstalować wykrywacz metalu który automatycznie zatrzyma taśmociąg oraz zasygnalizuje detekcję elementów metalowych. W przypadku potrzeby modyfikacji materiału wejściowego doposażamy linię o niezbędne podajniki dozujące: grawimetryczne lub wolumetryczne. Nasza wytłaczarka jednoślimakowa zapewnia odpowiednią homogenizację materiału oraz jego odgazowanie. W przypadku materiału mocniej zawilgoconego proponujemy naszym Klientom podwójne odgazowanie próżniowe wyposażone oczywiście w wyczystkę. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementu maszyny jakim są sita czyszczące. Istotną sprawą na etapie uzgodnień technicznych jest zapoznanie się naszych ekspertów z rodzajem materiału, jego stopniem zabrudzenia, wilgotności itp. W zależności od oceny materiału wsadowego możemy zaproponować Klientowi sita płytowe różnej średnicy, sita tłokowe oraz co raz bardziej popularne sita samoczyszczące. Wysoka jakość zastosowanych materiałów ślimaka i cylindra oraz reszty podzespołów pozwala pracować w sposób nieprzerwany przez bardzo długi okres czasu. Nasze linie zaopatrzone są w systemy suszenia materiału i tak w zależności od jego rodzaju proponujemy wirówkę lub sito wibracyjne. Dodatkowym komponentem dosuszającym materiał jest nadmuchowy system transportu materiału do silosu buforowego. Rodzaj głowicy oraz sposób cięcia dobieramy w zależności od wartości MFI materiału, a także w przypadku konieczności zastosowania wypełniaczy od ich właściwości. W naszych maszynach stosujemy system cięcia w pierścieniu wodnym, w wodzie i powietrzne. W naszych maszynach stosujemy panele dotykowe wraz z oprogramowaniem marki Siemens (seria SMART). Zainstalowany moduł GSM WiFi pozwala naszemu serwisowi łączyć się bezpośrednio z maszyną i diagnozować powstały problem on-line. W wielu przypadkach pozwala to na usunięcie usterki bez kosztowo i w bardzo krótkim czasie. Na wyposażenie szafy sterującej składają się elementy znanych producentów światowych marek takich jak Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Zapewnia to naszym Klientom łatwy dostęp do części zamiennych po okresie gwarancyjnym. Wysokiej klasy podzespoły elektryczne zapewniają też sprawne działanie systemów ochrony maszyn przed przeciążeniem elektrycznym, nadmiernym ciśnieniem w układzie uplastyczniającym czy też zbyt dużymi różnicami temperatur układu od zadanej wartości. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny dostarczamy do każdej lokalizacji na świecie. Zapraszamy do obejrzenia filmów z pracy maszyny: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www.youtube.com/watch?v=LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Zapraszamy na naszą stronę: https://argusmaszyny.pl/
Amount 1,00 pcs
Price By agreement

Transport

Published on 25.11.2021
Views 144
Share
To view your contacts you need to log in