(CZE) Veřejné peníze proudí do cirkulace odpadů

22. 1 .2020, Martin Veverka

S příchodem nového roku se otevřelo několik nových příležitostí pro získání dotační podpory. V tomto článku se zaměřím na ty, jež mají za cíl zlepšit stav životního prostředí.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) končí výzva č. 126. Ta je otevřená jen do 3. 2. 2020. V jejím rámci lze podpořit například sběrné dvory, systémy sběru tříděného odpadu, třídící a dotřiďovací linky, technologie zpracovávající kaly z ČOV, technologie pro energetické využití odpadů včetně pyrolýzy a plazmového zplyňování. Je možné podpořit i technologie pro výrobu paliv z odpadů a pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Probíhá příjem žádostí také do výzvy č. 114 OPŽP, jež se zaměřuje na podporu materiálového využití. Je možné podpořit technologie na recyklaci různých druhů odpadů a získání surovin, které jsou vhodné pro další výrobu. Obdobná výzva je vyhlášena i v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Ta je zaměřena na inovativní technologie, které umí z odpadu získat druhotné suroviny. V rámci výzvy OPPIK je možné podpořit i technologie pro nakládání s druhy odpadů, které výzva OPŽP neumožňuje (pneumatiky, stavební odpad, vedlejší energetické produkty a další).

V dubnu bude spuštěna výzva na podporu budování RE-USE center a pořízení domácích kompostérů. V příštím programovém období bude prioritou i předcházení vzniku jednorázových obalů. Podle určitých indicií by podpora na tato opatření měla být součástí i dubnové výzvy. Na téma jednorázových obalů a jejich předcházení může navázat výzva pro tematické kampaně, jejichž podpora bude umožněna ve 2. čtvrtletí 2020 v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP). Zajímavou příležitostí je i podpora pro zavádění ekologických inovací. Výzva bude rovněž v rámci NPŽP, a to již v prvním čtvrtletí 2020.

Tématem cirkulární ekonomiky je i čistá mobilita. Když pomineme zdroj pro výrobu elektřiny, tak elektromobily pro veřejný i soukromý sektor jistě představují lokální snížení emisí. V Rámci OPPIK je možná podpora elektromobilů pro soukromý sektor a v rámci NPŽP pro sektor veřejný. Výzva trvá do 28. 5. 2020, respektive do 31. 10. 2020 pro veřejný sektor.

Snížit svou vlastní energetickou náročnost je rovněž cesta ke zmírnění dopadů na životní prostředí. OPPIK umožňuje podporu například pro zateplení objektů, výměnu elektroinstalace a osvětlení, využití odpadních energií, instalaci OZE a další opatření. Rovněž je umožněna podpora pro instalaci fotovoltaických systémů, například i s akumulací energie, avšak musí se jednat o využití primárně pro vlastní spotřebu. Příjem žádostí probíhá do konce dubna, respektive do srpna 2020.

Je důležité zmínit, že současné programové období se chýlí ke konci. Nové programové období 2021–2027 se připravuje. Nicméně vzhledem ke stavu přípravy je zřejmé, že první výzvy budou spuštěny nejdříve na konci roku 2021, spíše až v roce 2022. Míra podpory bude rovněž nižší, než je tomu teď, a je možné, že některé regiony budou z nejčastěji používané podpory (regionální investiční podpora) vyloučeny, tak jako je již v tomto období vyloučena Praha. Proto je vhodné cílit podání žádosti o dotaci do stávajících výzev. Samotná realizace je možná i v dalších letech.

V EY se přechodem na cirkulární ekonomiku vážně zabýváme a jednou z možností, jak pomáháme, je zpracování žádosti o dotaci a následná administrace projektů, které mají ambice být cirkulární.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit.

Článek vznikl ve spolupráci s Martinem Veverkou z poradenské firmy Ernst & Young

Autor: Martin Veverka, Senior konzultant
Tel.: +420 730 191 873, E-mail: martin.veverka@cz.ey.com 

‐ Martin Veverka

Share article:
Copy link

Cyrkl in the media