(SK) Ekoinovácie – Aká je ich úroveň na Slovensku?

15. 12 .2021, Roman Gdovjak

Prvý článok série o ekoinováciách nám ukázal jednoznačných lídrov: Luxembursko, Fínsko, Rakúsko a Dánsko. Kde sa však nachádza Slovensko? Aká je tendencia vývoja posledných rokov a ktoré sú jeho silné a slabé stránky?

Slovensko a Index pre porovnanie ekoinovácii

Definícii a ďalším detailom o Indexe ekoinovácií sme sa venovali v prvom článku tejto série. Zobrazili sme si zoznam krajín Európskej únie (EÚ) a zoradili ich podľa úrovne ekoinovácii v roku 2021. Kde sa v tomto rebríčku umiestnilo Slovensko?

Priemerná úroveň EÚ bola za rok 2021 stanovená na hodnotu 121. Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s najnižšou úrovňou ekoinovácií, a to konkrétne na 21. mieste s hodnotou 82. Ak by sme sa pozreli na zaradenie v rámci krajín regiónu, teda krajín V4, výsledky sú stále pozitívnejšie ako v prípade susedného Poľska a Maďarska. Česká republika sa však umiestnila nad Slovenskom a dosiahla v rámci EÚ 13. miesto.

Pri porovnaní hodnôt dosiahnutých na Slovensku v posledných rokoch vidíme, že hodnota sa pohybuje približne okolo hodnoty 80. Pozitívnou správou je, že v roku 2021 zaznamenala rast v porovnaní s predchádzajúcim rokom, avšak pravdou ostáva, že v posledných rokoch nebolo Slovensko schopné prekonať hodnotu z roku 2016. Na možné príčiny poukážeme pri zhodnotení jednotlivých oblastí ekoinovácii.

Výsledky jednotlivých oblastí na Slovensku

1. Ekoinovačné vstupy

22/27: Slovensko sa v oblasti ekoinovačných vstupov umiestnilo na 22 mieste z 27

Oblasť vstupov zahŕňa 3 ukazovatele:

 • Vládne rozpočtové prostriedky a výdavky na výskum a vývoj v oblasti životného prostredia a energetiky (% HDP)
 • Celkový počet zamestnancov výskumu a vývoja a výskumných pracovníkov (% z celkovej zamestnanosti)
 • Celková hodnota zelených investícií v počiatočnej fáze (USD/obyv.)

Slovensko dosahuje podpriemerné výsledky vo všetkých troch oblastiach, pričom výrazným problémom posledných rokov zostáva nízke percento HDP ako investícií do výskumu a vývoja v oblasti životného prostredia a energetiky, rovnako ako odchod mladých ľudí do zahraničia (v oblasti výskumu a vývoja).

2. Ekoinovačné aktivity

17/27: Slovensko sa v oblasti ekoinovačných aktivít umiestnilo na 17 mieste z 27

Oblasť aktivít zahŕňa 3 ukazovatele:

 • Implementácia opatrení na efektívne využívanie zdrojov v MSP (skóre)
 • Zavádzanie udržateľných výrobkov medzi MSP (% opýtaných podnikov)
 • Počet certifikátov ISO 14001 (na mil. obyvateľov) 

Ukazovatele v rámci ekoinovačných aktivít dosahujú zmiešané výsledky, keďže v rámci ukazovateľov týkajúcich sa MSP patrí Slovensko pod priemer EÚ, avšak skvelé výsledky v rámci certifikácii ISO 14001 pomáhajú zlepšiť celkový profil. Celkový počet certifikácii zaradil Slovensko na 3. miesto v rámci celej EÚ.

3. Ekoinovačné výstupy

22/27: Slovensko sa v oblasti ekoinovačných výstupov umiestnilo na 22 mieste z 27

Oblasť výstupov zahŕňa 3 ukazovatele:

 • Patenty súvisiace s ekoinováciami (na milión obyvateľov)
 • Akademické publikácie týkajúce sa ekoinovácií (na mil. obyvateľov)
 • Mediálne pokrytie súvisiace s ekoinováciami (na mil. obyvateľov)

Slovensko sa v rámci výstupov taktiež zaradilo medzi slabšie krajiny EÚ vo všetkých 3 ukazovateľoch, avšak najväčší potenciál sa prejavuje v prípade ekoinovačných patentov, kde sa pozícia Slovenska zlepšuje a momentálne sa nachádza na 17. mieste v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. 

4. Environmentálne výsledky

9/27: Slovensko sa v oblasti environmentálnych výsledkov umiestnilo na 9 mieste z 27

Oblasť environmentálnych výsledkov zahŕňa 4 ukazovatele:

 • Materiálová produktivita (HDP/domáca spotreba materiálu)
 • Produktivita vody (HDP/celkový odber sladkej vody)
 • Energetická produktivita (HDP/hrubá domáca spotreba energie)
 • Intenzita emisií skleníkových plynov (CO2e/HDP)

Celkové umiestnenie Slovenska je najviac pozitívnym zo všetkých oblastí ekoinovácií. Najväčší podiel na umiestnenie medzi najlepšími krajinami má skvelý výsledok v rámci ukazovateľa produktivity vody, kde sa umiestnilo na 5. mieste v EÚ. To odráža skutočnosť, že slovenská ekonomika je menej náročná na vodu.

5. Sociálno ekonomické výsledky

18/27: Slovensko sa v oblasti sociálno ekonomických výsledkov umiestnilo na 18 mieste z 27

Oblasť sociálno ekonomických výsledkov zahŕňa 3 ukazovatele:

 • Vývoz výrobkov z ekologického priemyslu (% z celkového vývozu)
 • Zamestnanosť v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov (% pracovnej sily)
 • Pridaná hodnota v činnostiach v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov (% HDP)

V rámci všetkých 3 sociálno ekonomických ukazovateľov sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny pod priemerom EÚ. Zatiaľ čo Slovensko patrí medzi najúspešnejšie krajiny EÚ z hľadiska vývozu stredne a vysoko technologických výrobkov, vývoz ekoinovácií výrazne zaostáva.

‐ Roman Gdovjak

Cyrkl v médiích