Hlavní obrázek nabídky LS-NF1600 Linka na výrobu sorbentového materiálu
Prodej

LS-NF1600 Linka na výrobu sorbentového materiálu

Použití Řada LS-NF1600 je určena pro výrobu savé netkané textilie. Adsorpční materiál je adsorpční činidlo, které je schopné zachytávat na svůj povrch látky s nízkým povrchovým napětím (jako jsou například olejové látky, chlorované uhlovodany atd.). Používá se pro lokalizaci ropných havárií a havarijních úniků ropných produktů, jakož i pro zařízení na úpravu povrchového odtoku jako filtrační zátěž. Hlavní rysy linky Speciální konstrukce zajišťuje provoz stroje s nízkou úrovní vibrací. Modulární design. Stroj je vybaven součástmi odolnými proti opotřebení a je prakticky bezúdržbový. Odvíječ s brzdou pro nastavení napětí odvíjecího materiálu. Systém řezání používá komerčně dostupné nože. Rychlé opětovné nastavení přednastavené šířky vyráběných rolí. Nastavitelné napětí navinutého materiálu. Nepřetržitá práce. Vysoká kvalita vyráběných rolí. Podrobný popis: Vytlačovací modul 1 Průměr šroubu: Φ95 mm; 2 Poměr L / D: 30: 1 3 Hlavní pohon: 45 kW, 4 Reduktor s přítlačnou jednotkou: Ts2U250 5 Frekvenční měnič: Vesper 6 Ohřívače: Polospojené s nuceným chlazením 7 Počet topných zón: 6 8 Výkon ohřívačů: 30 kW . Drážkovaná kostka 1 Drážkovaná kostka: Liutira. 2 Způsob úpravy mezery: Ruční nastavení. 3 Šířka matrice: 1700 mm 4 Pracovní šířka: 1630 mm 5 Počet topných zón: 12 na matrici 6 Výkon ohřívačů: 30 kW 7 Sada filtrů taveniny s ruční výměnou filtru a hydraulickým pohonem. 8 Výkon ohřívačů tavného filtru: 15 kW Chladicí systém: 1 Sací kontinuální vzduchem chlazený dopravník 1700 mm 2 Chladicí systém má dva okruhy pro rovnoměrné řízení chlazení. 3 Dopravník má vlastní frekvenčně řízený pohon. 4 Materiál dopravníku: sklolaminátová síťovina. 5 protahovacích hřídelí D 100 * 1700 mm, neoprenový povlak. 6 Pohon protahovače je asynchronní motor 5,5 kW se šnekovým převodem. 7 Dopravník má nezávislý pohon pro pohyb nahoru / dolů o 100 mm a dopředu / dozadu o 1000 mm. Automatické navíjení kontaktu. 1 Typ vinutí: kontakt s automatickou změnou hřídele vinutí. Dva protahovací hřídele D 100 * 1700 mm 2 Navíjení na pneumatickém válci, 2 ks. 3 Maximální šířka vinutí: 1700 mm. 4 Pohon navíječe je nezávislý pomocí asynchronního motoru 7,5 kW prostřednictvím redukčního převodu. 5 Ovládání motoru převíjení pomocí frekvenčního měniče Vesper. 6 Automatické řezání a výměna hřídele. Řídicí systém 1 Regulace teploty: automatické PID regulátory. 2 Změna provozních parametrů a ovládání se provádí pomocí dotykového ovládacího panelu. 3 Ovládací panel je Russified. 4 Programovatelný logický řadič implementuje myšlenku zachování provozních parametrů v automatickém režimu. Je také zodpovědný za provoz interakce s rozhraním dotykového ovládacího panelu. Kapalinový chladicí systém. 1 Systém chlazení vzduchem, pro optimální provoz se doporučuje instalovat průmyslovou chladničku (chladič) Použité suroviny. Hlavní surovinou pro výrobu taveniny je polypropylen s MFR 1200-1500 g / 10 min. Je povoleno používat suroviny 35-40 g / 10 min s použitím speciální modifikující přísady, která umožňuje dosáhnout MFR 1200-1500 g / 10 min.

Přeloženo Zobrazit originál
Линия для производства сорбирующих материалов LS-NF1600
Применение Линия LS-NF1600 предназначена для изготовления впитывающего нетканого материала. Сорбционный материал представляет собой адсорбционное средство, которое способно улавливать на своей поверхности вещества с низкой величиной поверхностного натяжения (как, например, нефтесодержащие вещества, хлорированные углеводы и т.д.). Применяется для локализации нефтяных аварий и аварийных разливов нефтепродуктов, а также очистных сооружениях поверхностного стока в качестве фильтрующей загрузки. Основные особенности линии Особая конструкция обеспечивает работу машины с низким уровнем вибраций. Модульное построение. Машина оборудована износостойкими компонентами и практически не требует технического обслуживания. Размотчик с тормозом для регулировки натяжения разматываемого материала. В системе продольной резки используются имеющиеся в продаже ножи. Быстрая перенастройка заданной ширины изготавливаемых рулонов. Регулируемое натяжение наматываемого материала. Бесперебойная работа. Высокое качество изготавливаемых рулонов. Детальное описание: Экструзионный модуль 1 Диаметр шнека: Φ95mm; 2 Соотношение L/D: 30:1 3 Главный привод: 45 кВт, 4 Редуктор с упорным узлом: Ц2У250 5 Частотный преобразователь: Веспер 6 Нагреватели: Полухомутовые с принудительным охлаждением 7 Кол-во зон нагрева: 6 8 Мощность нагревателей: 30 кВт. Проскощелевая голова 1 Плоскощелевая фильера: Liutira. 2 Метод регулировки зазора: Ручная регулировка. 3 Ширина фильеры: 1700mm 4 Рабочая ширина: 1630 mm 5 Кол-во зон нагрева: 12 на фильеру 6 Мощность нагревателей: 30 кВт 7 Комплект фильтра расплава с ручной заменой фильтров и гидравлическим приводом. 8 Мощность нагревателей фильтра расплава: 15 кВт Система охлаждения: 1 Приемный непрерывный конвейер с воздушным охлаждением 1700mm 2 Система охлаждения имеет два контура для равномерной регулировки охлаждения. 3 Конвейер имеет собственный привод с частотным управлением. 4 Материал конвейера: сетка на основе стеклоткани. 5 Валы протяжки D 100*1700 мм, покрытие неопрен. 6 Привод протяжки асинхронный двигатель 5,5 кВт с червячным редуктором. 7 Конвейер имеет независимый привод перемещения вверх/вниз на 100 мм и вперед/назад на 1000 мм. Автоматический контактный намотчик. 1 Тип намотки: контактная с автоматической сменой вала намотки. Два вала протяжки D 100*1700 мм 2 Намотка на пневмовал, 2 шт. 3 Макс ширина намотки: 1700 мм. 4 Привод намотчика независимый посредством асинхронного двигателя 7.5 кВт через понижающий редуктор. 5 Управление двигателем намотчика через частотный преобразователь Веспер. 6 Автоматическая обрезка и смена вала. Система управления 1 Контроль температуры: автоматический ПИД контроллеры. 2 Изменение параметров работы и контроль осуществляется через сенсорную панель управления. 3 Панель управления русифицирована. 4 Программируемый логический контроллер реализует идею поддержания параметров работы в автоматическом режиме. Также отвечает за работу взаимодействия с интерфейсом сенсорной панели управления. Система жидкостного охлаждения. 1 Система охлаждения воздушная, для оптимальной работы рекомендуется установка промышленного холодильника (чиллера) Используемое сырье. Основным сырьем для производства мельтблауна является полипропилен с ПТР 1200-1500 гр/10 мин. Допускается применение сырья 35-40 гр/10 мин с применением специальной модифицирующей добавки, позволяющей добиться ПТР 1200-1500 гр/10 мин.
Cena 4 500 000,00 Kč/ks

Doprava

Datum vložení 13.10.2021
Počet zobrazení 243
Sdílet nabídku