Hodnota ukrytá v obaloch: S akými cenami sa potýka slovenský trh?

7. 7 .2021, Roman Gdovjak

Desiatky nových ponúk obalových materiálov tvoria každý deň neoddeliteľnú a dôležitú súčasť Cyrkl. Pozitívnou správou je, že ich materiálová hodnota v posledných mesiacoch výrazne narastá, či už ide o plastové, papierové alebo drevené obaly. Slovenské štatistiky v oblasti recyklácie odpadov z obalov poukazujú na pozitívnu budúcnosť pri plnení cieľov do roku 2025, stanovených v Smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Túto tendenciu potvrdzujú aj interné dáta Cyrkl.

Čo sú to vlastne obalové materiály? Ako sa na nich pozerá legislatíva? A kam sa posúvajú ich ceny?

Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov: Pozrime sa na čísla

Dáta zo Správy o stave životného prostredia 2019 za rok 2018 ukazujú, že celkový počet vzniknutých odpadov z obalov bol 384 730,55 ton. Najväčší podiel na tomto objeme majú papierové obaly, ktorých vzniklo až 177 943 ton. Na druhom mieste sa najviac využívajú obaly z plastu v množstve 79 232 ton. S celkovým objemom  63 763 ton sa sklenené obaly umiestnili na treťom mieste. Podiel drevených a kovových obalov je nižší ako 10 %, avšak aj tieto materiály tvoria významnú súčasť obalových materiálov na Slovensku.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia (Správa o stave ŽP 2019)

Celková miera recyklácie dosiahla v roku 2018 na Slovensku úroveň 66,60 %. Cieľom je do roku 2025 recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov, čo znamená, že Slovensko v roku 2018 tento cieľ naplnilo. V rámci jednotlivých materiálov sa podarilo splniť stanovenú metu pre drevo, kovy, papier a plasty. V rámci kovov je stanovený cieľ 70 % pre železné kovy a cieľ 50 % pre hliník. Sklenené obaly predstavujú jedinú kategóriu, kde k naplneniu cieľa nedošlo. Jednotlivé ciele stanovuje Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia (Správa o stave ŽP 2019)

Hodnota obalových materiálov rastie

Obalové materiály patria na Cyrkl medzi najčastejšie ponúkané a zároveň aj medzi najviac vyhľadávané, či už ide o obaly z plastov, papiera alebo dreva. Na základe dát a štatistík, ktoré získavame vďaka realizovaným obchodom medzi členmi Cyrkl, sledujeme dlhodobý trend nárastu ich finančnej hodnoty.


Cena kartónu vo všeobecnosti ukazuje dlhodobý trend rastu už niekoľko mesiacov. Zaujímavou možnosťou je kusový predaj krabíc spoločnostiam, ktoré ich vedia vykupovať a dlhodobo s Cyrklom spolupracujú. Toto riešenie je zaujímavé z environmentálneho hľadiska a zároveň aj z toho finančného. Cena za kus totiž medzi rokmi 2019 a 2021 vzrástla z 0,04 EUR na 0,19 EUR. Krabice na kusový predaj nesmú byť poškodené. Z tohto dôvodu je potrebné krabice skladovať v zastrešenom priestore, ideálne rozložené na paletách a obalené strečovou fóliou. Výkupná cena je potom závislá na viacerých faktoroch, ako sú napríklad veľkosť a množstvo krabíc alebo kvalita lepenky.

Na vzostupe je aj opätovné použitie už použitých paliet, a to či už ide o europalety alebo tie atypické. Dôležitú úlohu zohrávajú tiež faktory ako je kvalita, množstvo či Vaša lokalita, avšak naše dáta ukazujú priemernú cenu 0,5-1 EUR/kus pre atypické palety a 2-5 EUR pre europalety.

Na záver poukážeme aj na nárast hodnoty plastovej virgin fólie. Cena v auguste roka 2020 bola na úrovni 0,98 EUR/KG. O pár mesiacov neskôr, konkrétne v apríli 2021, vzrástla jej hodnota o viac ako 50 % na hodnotu 1,57 EUR/KG.

Definícia pojmov obaly a odpady z obalov

Definície sú upravené v zákone č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v časti Obaly a odpady z obalov.

Obal je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona:

Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu vtedy, ak:

  • je oddeliteľnou súčasťou výrobku,
  • nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a
  • všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.

Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.

Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal iba vtedy, ak:

  • sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a
  • všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie. 

Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.


Zvýšený dopyt po obalových materiáloch a ich rastúce ceny nám dokazujú, že ich dôležitosť pre firmy narastá a predpokladáme, že v najbližšej dobe bude tento trend pokračovať. Zvýšená miera opätovného používania krabíc či paliet poukazuje na rastúcu dôležitosť cirkulárnej ekonomiky v dnešnom svete. Veríme, že aj digitálne odpadové trhovisko Cyrkl pomôže k ich opätovnému používaniu a recyklácii a celkovému napĺňaniu cieľov, vyplývajúcich zo Smerníc EÚ.

‐ Roman Gdovjak

Cyrkl v médiích