Evropská zelená dohoda významně ovlivní cirkulární byznys

13. 12 .2019, Tým CYRKLu

V minulém týdnu byl předložen Evropskému parlamentu a Radě koncept Evropské zelené dohody. Nyní je na Evropské komisi, aby během poloviny příštího roku zpracovala konkrétní legislativní změny, které poté představí. Dnes jsou známé jeho obrysy, a ty vám chceme nyní představit. Jak o této dohodě říká náš CEO Cyril Klepek: „Green Deal nám ukazuje cestu, po které budeme muset jít ať už chceme, nebo ne. Jsme důležitou součástí evropské ekonomiky, a ta nyní ve světle klimatických změn projde zajímavým přehodnocením.”

Základní kostru dohody tvoří koncept snížení emisí do roku 2030 o 50 %, v ideálním případě o 55 % oproti roku 1990. Nynější plány počítají pro rok 2030 s 40% snížením. Takže se jedná o celkem významný posun. Co je ale ještě důležitější, je ambice pro rok 2050, která míří k Evropě jako uhlíkově neutrálním kontinentu. To znamená vyprodukovat jen tolik emisí CO2, kolik je příroda schopna zpětně pohltit. O přesné způsoby měření a definice neutrality se povede ještě významná a nelehká diskuse. Už teď ale víme, že například značné zalesňování je i z hlediska zachování biodiverzity nevyhnutelné a bude neodmyslitelnou součástí dokumentu.

Cíle pro rok 2050 mají už v některých oblastech konkrétnější podobu, jako například v oblasti energetiky, kde se bude jednat o 100% produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zde bude podstatnou roli hrát také biomasa, která není například na území Česka zatím výrazně využívána. 

Podstatnou zprávou pro nás je, že cirkulární ekonomika bude jedním z hlavních motorů na cestě k uhlíkově neutrálnímu kontinentu. Ať už se bude jednat o jasné kroky k podpoře recyklování, boji proti nebezpečným chemikáliím, nebo například podpoře předcházení tvorby odpadů skrze ekodesign výrobků. V mnoha oblastech je potřeba počkat si na konkrétní kroky, které Komise představí. Nicméně jsme optimističtí a vidíme v záměru velkou příležitost. Náš optimismus podporují i zákulisní debaty, které se ohledně Zelené dohody vedou. Objevují se prvky, jako nutnost větší opravitelnosti produktů a prodloužení jejich životnosti nebo podpora sdílené ekonomiky. Mluví se o jednotném systému označování produktů pro zákazníky, které budou uvedeny například jako energetická třída spotřebičů, a budou udávat udržitelnost a cirkularitu produktu.

 

Předsedkyně Evropské Komise Ursula Von Der Leyen. Fotografie pořízena fotografy Evropské unie.

Důraz nejspíše bude také kladen na tzv. LCA – life cycle assessment neboli posuzování celého života produktu, nikoliv jen jeho části. To by mohlo přinést značné změny, protože se začne například ukazovat, že většina bioplastů, které se nyní používají, nejsou vhodné. Nebo takové látkové tašky jsou větší zátěží pro životní prostředí než ty plastové. Takto by se dalo pokračovat. Posouzení celého cyklu výrobku je zcela klíčové v oblasti cirkulární ekonomiky, protože ovlivňuje výběr materiálů, design i způsob produkce a distribuce. 

Součástí diskusí o možných opatřeních je i zavedení uhlíkového zdanění. Určitého cla, které bude vyrovnávat ceny mezi udržitelnými produkty a produkty často dováženými z ostatních zemí, které nebudou splňovat přísné požadavky unijní legislativy. Zatím se jeví tento nástroj jako nejvhodnější pro posílení konkurenceschopnosti evropských výrobců a zároveň i jako vhodný pro tlak na ostatní státy a kontinenty v otázkách udržitelnosti a odpovědného přístupu. Součástí celé dohody bude také aktivní vyjednávání a přesvědčování ostatních světových hráčů o nutnosti proenvironmentálního přístupu ke snižování emisí skleníkových plynů, protože celá Evropská komise, ale i Evropský parlament si uvědomuje, že Evropa nemůže být v tomto tématu osamocena.

Dohoda by se mohla výrazně dotknout i oblasti plastů. Mluví se o ukončení pobídek pro využívání fosilních zdrojů pro výrobu plastů, což by všechen primární plast mohlo zdražit a snížit tak jeho míru využívání. Mluví se také o evropské plastové dani. Součástí bude samozřejmě i snižování míry skládkování. Aktuálně v roce 2030 bude moci na skládkách skončit 10 % odpadu z obcí. V rámci stanovování ambicióznějších cílů ale očekáváme, že přístup ke skládkám bude možná přehodnocen a bude nastaven ještě striktněji než doposud. „Což vítáme, neboť na skládkách přestane končit kvalitní materiál, jen proto, že je levné ho tam ukládat,” dodává Cyril Klepek. 

Tato dohoda přinese velké množství příležitostí a prostoru pro inovace. Bude jen na nás, jak rychle a šikovně se adaptujeme. V Česku by například mohla výrazně pomoci nastartovat recyklační průmysl a pomoci k lepšímu zacházení se zdroji obecně. Součástí dohody budou také výrazné finanční investice. Celkové investice v následujících 10 letech budou zahrnuty do Udržitelného evropského investičního plánu, jak ho nazývá sama předsedkyně komise Ursula Von Der Leyen, a budou přesahovat bilion eur. Na investicích se bude podílet nejen Evropská unie, ale také Evropská investiční banka.

‐ Tým CYRKLu

Sdílet článek:
Kopírovat odkaz

Cyrkl v médiích